ASMENS HIGIENA-UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PRIEŠAS

As­mens hi­gie­na – svar­bi kiek­vie­no žmo­gaus svei­ko gy­ve­ni­mo da­lis, ku­ri pa­de­da ap­si­sau­go­ti nuo dau­ge­lio užkrečiamųjų li­gų. Higienos įgū­džiai dažniau­siai su­si­for­muo­ja vai­kys­tė­je tė­vų, kitų suaugusiųjų dė­ka, ta­čiau apie hi­gie­nos įgū­džius vai­kams rei­kia pri­min­ti nuo­lat. Tik taip pamažu ugdomas vaiko supratimas, kad būti gražiam, pirmiausiai reiškia būti švariam ir tvarkingam. Gegužės mėnesį su Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio … Tęskite ASMENS HIGIENA-UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PRIEŠAS skaitymą