Vadovaujantis Lietuvos Higienos norma HN 75:2016 “Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”.

XIII – 118 str. – priimant vaiką į ikimokyklinio ugdymo įstaigą ir vėliau kiekvienais metais tėvai turi pateikti vaiko sveikatos pažymėjimą formą Nr. 027-1/a(13.9).

Būsimieji ugdytiniai turi pristatyti šiuos dokumentus:

  1. Prašymas Dėl priėmimo į vaikų lopšelį-darželį“Prašymo forma dėl priėmimo į l-d (adm. dir.),
  2. Gimimo liudijimo kopiją.
  3. Sveikatos pažymėjimą.
  4. Kiti turimi vaiko raidą ir sveikatos būklę liudijantys dokumentai (PPT išvados ir rekomendacijos).