Vadovaujantis Lietuvos Higienos norma HN 75:2016 “Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”.

XIII – 118 str. – priimant vaiką į ikimokyklinio ugdymo įstaigą ir vėliau kiekvienais metais tėvai turi pateikti vaiko sveikatos pažymėjimą formą Nr. 027-1/a(13.9).

Būsimieji ugdytiniai turi pristatyti šiuos dokumentus:

1. Gimimo liudijimo kopiją.

2. Sveikatos pažymėjimą.

3. Kiti turimi vaiko raidą ir sveikatos būklę liudijantys dokumentai (PPT išvados ir rekomendacijos).