Vadovaujantis Lietuvos Higienos normos HN 75:2016 “Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” IX skyriaus, 79 punktu – priimant vaiką ugdyti pagal ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo programą ir vėliau kiekvienais metais vaiko tėvai (globėjai) turi pateikti vaiko sveikatos pažymėjimą formą Nr. 027-1/a(13.9).