2020 m. 

Finansinių ataskaitų rinkinys I ketvirtis:

Finansinės būklės ataskaita;

Finansavimo sumos pagal šaltinius;

Veiklos rezultatų ataskaita;

Aiškinamasi raštas

 

2019 m.

2019 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys:

Aiškinamasis raštas;

Finansinės būklės ataskaita;

Veiklos rezultatų ataskaita;

Grynojo turto pokyčių ataskaita;

Pinigų srautų ataskaita;

Atsargų vertės pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį;

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas;

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus;

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas;

Informacija apie įsipareigojimų dalį eurais ir užsienio valiutomis;

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį;

2019 m. informacija pagal veiklos segmentus.

Finansinių ataskaitų rinkinys III ketvirtis:

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinius

Veiklos rezultatų ataskaita

Aiškinamasis raštas

Finansinių ataskaitų rinkinys II ketvirtis:

Finanasinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinius

Veiklos rezultatų ataskaita

Aiškinamasis raštas

Finansinių ataskaitų rinkinys I ketvirtis:

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinius

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumų pažyma

Aiškinamasis raštas

2018 m.

2018 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys:

2018 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2018 m. finansinės būklės ataskaita

2018 m. veiklos rezultatų ataskaita

2018 m. grynojo turto pokyčių ataskaita

2018 m. pinigų srautų ataskaita

2018 m. atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

2018 m. pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte

2018 m. kitos veiklos pajamų ir sąnaudų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte

2018 m. ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

2018 m. informacija apie per vienus metus gautinas sumas

2018 m. informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

2018 m. informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

2018 m. informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) eurais ir užsienio valiutomis

2018 m. finansavimo sumos pagal šaltinius

2018 m. finansavimo sumų likučiai

2018 m. informacija pagal veiklos segmentus

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. rugsėjo 30 d.

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinius

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumų pažyma

Aiškinamasis raštas

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. birželio 30 d.

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinius

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumų pažyma

Aiškinamasis raštas

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. balandžio 17 d.

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinius

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumų pažyma

Aiškinamasis raštas

2017 m. 

2017 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys:

2017 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2017 m. atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

2017 m. finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2017 m. finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

2017 m. finansavimo sumų likučiai

2017 m. finansinės būklės ataskaitos

2017 m. grynojo turto pokyčių ataskaita

2017 m. ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

2017 m. informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos(lizingo)įsipareigojimus)eurais ir užsienio valiutomis

2017 m. informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

2017 m. informacija apie per vienus metus gautinas sumas

2017 m. veiklos rezultatų ataskaita

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. rugsėjo 30 d.

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinius

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumų pažyma

Aiškinamasis raštas

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. birželio 30 d.

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinius

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumų pažyma

Aiškinamasis raštas

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. kovo 31 d.

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinius

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumų pažyma

Aiškinamasis raštas