2019 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys III ketvirtis:

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinius

Veiklos rezultatų ataskaita

Aiškinamasis raštas

Finansinių ataskaitų rinkinys II ketvirtis:

Finanasinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinius

Veiklos rezultatų ataskaita

Aiškinamasis raštas

Finansinių ataskaitų rinkinys I ketvirtis:

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinius

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumų pažyma

Aiškinamasis raštas

2018 m.

2018 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys:

2018 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2018 m. finansinės būklės ataskaita

2018 m. veiklos rezultatų ataskaita

2018 m. grynojo turto pokyčių ataskaita

2018 m. pinigų srautų ataskaita

2018 m. atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

2018 m. pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte

2018 m. kitos veiklos pajamų ir sąnaudų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte

2018 m. ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

2018 m. informacija apie per vienus metus gautinas sumas

2018 m. informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

2018 m. informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

2018 m. informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) eurais ir užsienio valiutomis

2018 m. finansavimo sumos pagal šaltinius

2018 m. finansavimo sumų likučiai

2018 m. informacija pagal veiklos segmentus

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. rugsėjo 30 d.

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinius

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumų pažyma

Aiškinamasis raštas

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. birželio 30 d.

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinius

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumų pažyma

Aiškinamasis raštas

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. balandžio 17 d.

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinius

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumų pažyma

Aiškinamasis raštas

2017 m. 

2017 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys:

2017 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2017 m. atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

2017 m. finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2017 m. finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

2017 m. finansavimo sumų likučiai

2017 m. finansinės būklės ataskaitos

2017 m. grynojo turto pokyčių ataskaita

2017 m. ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

2017 m. informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos(lizingo)įsipareigojimus)eurais ir užsienio valiutomis

2017 m. informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

2017 m. informacija apie per vienus metus gautinas sumas

2017 m. veiklos rezultatų ataskaita

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. rugsėjo 30 d.

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinius

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumų pažyma

Aiškinamasis raštas

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. birželio 30 d.

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinius

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumų pažyma

Aiškinamasis raštas

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. kovo 31 d.

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinius

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumų pažyma

Aiškinamasis raštas

2016 m.

2016 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys:

2016 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2016 m. finansinės būklės ataskaita

2016 m. veiklos rezultataų ataskaita

2016 m. grynojo turto pokyčių ataskaita

2016 m. pinigų srautų ataskaita

2016 m. finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

2016 m. atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

2016 m. pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte

2016 m. ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

2016 m. valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė laikotarpio pabaigoje

2016 m. informacija apie per vienus metus gautinas sumas

2016 m. informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

2016 m. informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

2016 m. finansavimo sumos pagal šaltinius

2016 m. finansavimo sumų likučiai

2016 m. informacija pagal veiklos segmentus

Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. rugsėjo 30 d.

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinius

Veiklos rezultataų ataskaita

Finansavimo sumų pažyma

Aiškinamasis raštas

Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. birželio 30 d.

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinius

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumų pažyma

Aiškinamasis raštas

Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. balandžio 29 d.

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinius

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumų pažyma

Aiškinamasis raštas

2015 m.

2015 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys:

2015 m. veiklos rezultatų ataskaita

2015 m. finansinės būklės ataskaita

2015 m. pažyma dėl finansavimo sumų

2015 m. grynojo turto pokyčių ataskaita

2015 m. pinigų srautų ataskaita

2015 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansinių ataskaitų rinkinys 2015 m. rugsėjo 30 d.

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinius

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumų pažyma

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansinių ataskaitų rinkinys 2015 m. birželio 30 d.

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinius

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumų pažyma

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansinių ataskaitų rinkinys 2015 m. kovo 31 d.

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinius

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumų pažyma

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2014 m.

2014 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys:

2014 m. veiklos rezultatų ataskaita

2014 m fin. būklė ataskaita

Finansavimo sumų pažyma 2014

Grynojo turto pokyčio ataskaita

Pinigų srautų ataskaita 2014m

Paaiškinamasis raštas metinis

Paaiškinamojo rašto priedai:

Finasavimo sumos pagal šaltinius

Informacija apie per metus gautinas sumas

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas

Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Ilgalaikio materialiojo turto pokyčio ataskaita

Informacija apie įsipareigojimus

Segmentai

2014 m Atsargų pokytis

Finansavimo likučiai

Finansinių ataskaitų rinkinys 2014 m. rugsėjo 30 d.

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinius

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumų pažyma

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansinių ataskaitų rinkinys 2014 m. birželio 30 d.

2014 m fin. būklė II ketv

VRA I I ketv

finansavimo sumų pažyma2014

paaiškin rašt 2014 06 30

Finansinių ataskaitų rinkinys 2014 m. kovo 31 d.:

Finansinės būklės ataskaita

Finansinės sumos pagal šaltinius

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumų pažyma

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2013 m.

2013 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys:

1. 2013 m fin. būklė

2. 2013 m. VRA

3. finansavimo sumų pažyma 2013 m.

4. pinigų srautų ataskaita

5. Grynojo turto pokyčio ataskaita

6. Paaiškinamasis raštas metinis

Paaiškinamojo rašto priedai:

6.1. IT pokyčio ataskaita 2014

6.2. Atsargų pokyčio ataskaita

6.3. 6 VSAFAS 6 priedas

6.4. 10VSAFAS 2 p

6.5. 10 Vsafas 3 p

6.6. 17VSAFAS4-13p , 7 p. 8 p. 12 p.

6.7. 20 VSAFAS 4 priedas

6.8. 20 VSAFAS 5 priedas

6.9. segmentai

2013 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos

2. Finansinių ataskaitų rinkinys:

2.1. 2013 m. fin. būklė  III ketv.

2.2 VRA III ketv.

2.3 Finasavimo sumos pagal šaltinius

2.4 Finansavimo sumų pažyma 2013

2.5 Aiškinamasis raštas 2013 09 30

II ketvirtis 2013 m.

I ketvirtis 2013 m.

2012 m.

2012-m.-metinė-ataskaita

2010 metai

Veiklos-rezultatų-ataskaita

Pagal-veiklos-segmentus

Nematerial.ilgal_.turtas

Ilgalaikio-materialiojo-turto-pokyčio-taskaita

Grynojo-turto-pokyčio-ataskaita

Finasavimo-sumos-pagal-šaltinius

Finansinės-būklės-ataskaita1

Biudžeto-sąmatos-vykdymo-ataskaita-2010-m.

2011 m. I ketvirtis

Finansinės-būklės-ataskaita-I-ketvirtis1

Paaiškinamasis-taštas-I-ketvirtis

Veiklos-rezultatų-ataskaita-I-ketvirtis

2011 m. II ketvirtis

Finansinės-būklės-ataskaita-II-ketvirtis

Paaiškinamasis-raštas-II-ketvirtis

Veiklos-rezultatų-ataskaita-II-ketvirtis

2011 m. III ketvirtis

Finansinės-būklės-ataskaita-III-ketvirtis

Paaiškinamasis-raštas-III-ketvirtis

Veiklos-rezultatų-ataskaita-III-ketvirtis

2011 m. IV ketvirtis

17VSAFAS_7

Atsargų-vertės-pasikeitimas

Finansavimo-pažyma-Nr.3

Finansinės-būklės-ataskaita2

Finasavimo-sumos-pagal-šaltinius-

fininsavimo-sumų-likučiai

Grynojo-turto-pok.

Ilgalaik.mater_.turto-at.

Informacija-apie-kai-kurias-mokt.sumas_

Kitos-pajamos-spec.

Paaiškinamasis-raštas

Pagal-veiklos-segmentus1

piniguSrautu

Pinigų-srautų-at.

Veiklos-rezultatų-ataskaita1

2012 m. I ketvirtis

Finansavimo-pažyma-Nr.31

Finansinės-būklės-ataskaita3

Finasavimo-sumos-pagal-šaltinius1

Paaiškinamasis-raštas1

Veiklos-rezultatų-ataskaita2

2012 m. II ketvirtis

Finansavimo-pažyma-Nr.32

Finansinės-būklės-ataskaita4

Finasavimo-sumos-pagal-šaltinius2

Paaiškinamasis-raštas2

Veiklos-rezultatų-ataskaita3

2012 m. VSAFAS

Atsargų-pokytis1

finansavimo-likučiai

Finansavimo-sumų-pažyma-2012-metai

Finansinės-būklės-ataskaita-2012-metinė

Finasavimo-sumos-pagal-šaltinius-1

grynojo-turto-pokyčio

Ilgalaikio-materialiojo-turto-pokyčio-taskaita1

Kopija-6VSAFAS1-Išankstiniai-apmokėjimai

Kopija-10VSAFAS23p

Paaiškinamasis-raštas-metinis

pinigų-srautų-ataskaita

segmentai

Veiklos-rezultatų-ataskaita4

Vsafa-priedai-17VSAFAS4-13p

2013 m. I ketvirtis

2013-m-fin.-būklė-I-ketv

Dėl-deb-kred-įsiskol

finansavimo-sumų-pažyma2013

Finasavimo-sumos-pagal-šaltinius-2

paaiškin-rašt-2013-I-ketv

VRA

2013 m. II ketvirtis

2013-m-fin.-būklė-II-ketv

Dėl-deb-kred-įsiskol1

finansavimo-sumų-pažyma20131

Finasavimo-sumos-pagal-šaltinius-3

paaiškin-rašt-2013-06-30

VRA-II-ketv