Filmuota medžiaga apie Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ veiklą – ČIA MŪSŲ NAMAI

Įstaigos praeitis

Lopšelis-darželis „Buratinas“ įsteigtas – 1985-08-01.

Veiklos pradžia – 1985-12-13, buvo atidarytos 2 ikimokyklinio ugdymo grupės. 1986 m.  sausio 6 d. pradėjo veikti 14 bendros paskirties ikimokyklinių grupių. 2001-09-01, vadovaujantis Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2001-02-28 sprendimu Nr. 31 „Dėl vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ reorganizavimo į darželį-mokyklą“, įstaiga reorganizuota į mokyklą-darželį „Buratinas“. Vadovaujantis Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2016 m. kovo 31 d. Nr. T-64(E) „DĖL NAUJOSIOS AKMENĖS MOKYKLOS-DARŽELIO „BURATINAS“ STRUKTŪROS PERTVARKYMO“  nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. mokykla-darželis „Buratinas“ pertvarkytas į vaikų lopšelį-darželį „Buratinas“.

 

Įstaigos dabartis:

Lopšelyje-darželyje veikia 6 ikimokyklinio ugdymo ir 1 priešmokyklinio ugdymo grupės. Vaikai ugdomi nuo 0 iki 7 metų. Ikimokyklinis ugdymas vykdomas pagal vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ Ikimokyklinio ugdymo programą „Besišypsanti vaikystė“. Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašu, Akmenės rajono savivaldybės sprendimu „Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo Akmenės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose, tvarkos pakeitimo“, Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo(si) programa, Priešmokyklinio ugdymo standartu.

Šiuo metu ugdomi 136 ugdytiniai.

Įstaigoje veikia pailginto darbo laiko grupė (14 val.).

Lopšelyje-darželyje dirba 14 pedagogų, iš jų 8 turi vyr. mokytojo kvalifikacinę kategoriją, 4 – mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją ir 1 – mokytojo kvalifikacinę kategoriją.

Veikia 6 neformaliojo švietimo grupės („Dainorėlis“, „Mažasis muzikantas“, „Žiogelis“, „Po mamytės sparneliu“,  „Mažieji olimpiečiai“,  ,,Hello“).

Meninis ugdymas vykdomas muzikos ir šokių salėje.

Ugdytinių maitinimą organizuoja UAB „Grūstė“. Lopšelyje-darželyje teikiamas nemokamas maitinimas.

Kūno kultūra organizuojama sporto salėje ir lauko aikštyne. Paskutinis mėnesio ketvirtadienis – sveikatingumo diena.

Ugdymo įstaigos teritorijoje sukurta unikali lauko aplinka, kurią puošia senoviniai statiniai, medžio skulptūros. Įstaiga – atvira rajono bendruomenei, glaudžiai bendradarbiauja su 19 socialinių partnerių.