Filmuota medžiaga apie Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ veiklą – ČIA MŪSŲ NAMAI

Įstaigos praeitis

Mokykla-darželis „Buratinas“ įsteigtas – 1985-08-01.

Veiklos pradžia – 1985-12-13, buvo atidarytos tik 2 ikimokyklinio ugdymo grupės. 1986 m.  sausio 6 d. pradėjo veikti 14 bendros paskirties ikimokyklinių grupių. 2001-09-01, vadovaujantis Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2001-02-28 sprendimu Nr. 31 „Dėl vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ reorganizavimo į darželį-mokyklą“, įstaiga reorganizuota į mokyklą-darželį „Buratinas“.

 

Įstaigos dabartis

Vadovaujantis Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2016-03-31 sprendimu Nr. 64 „Dėl Naujosios Akmenės mokyklos-darželio „Buratinas“ struktūros pertvarkymo“, įstaiga reorganizuota į vaikų lopšelį-darželį „Buratinas“.

Lopšelyje-darželyje veikia 5 ikimokyklinio ugdymo ir 1 priešmokyklinio ugdymo grupės. Ikimokyklinis ugdymas vykdomas pagal lopšelio-darželio „Buratinas“ Ikimokyklinio ugdymo programą „Besišypsanti vaikystė“. Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašu, Akmenės rajono savivaldybės sprendimu „Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo Akmenės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose, tvarkos pakeitimo“, Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo(si) programa, Priešmokyklinio ugdymo standartu.

Šiuo metu ugdomi 114 ugdytiniai.

Lopšelyje-darželyje dirba 12 pedagogų, iš jų 7 turi vyr. mokytojo kvalifikacinę kategoriją, 4 – mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją, 1 –antrą vadybinę kategoriją.

Veikia 6 neformaliojo švietimo grupės („Dainorėlis“, „Mažasis muzikantas“, „Žiogelis“, „Muzikos takeliu“, „Po mamytės sparneliu“, „Mažieji olimpiečiai“).

Meninis ugdymas vykdomas muzikos ir šokių salėje.

Ugdytinių maitinimą organizuoja UAB „Grūstė“. Lopšelyje-darželyje teikiamas nemokamas maitinimas.

Kūno kultūra organizuojama sporto salėje ir lauko aikštyne. Paskutinis mėnesio ketvirtadienis – sveikatingumo diena.

Ugdymo įstaigos teritorijoje sukurta unikali lauko aplinka, kurią puošia senoviniai statiniai, medžio skulptūros. Įstaiga – atvira rajono bendruomenei, glaudžiai bendradarbiauja su 19 socialinių partnerių.