Naujosios Akmenės vaikų lopšelyje-darželyje ,,Buratinas“ veikia viena priešmokyklinio ugdymo (jungtinė) grupė.

Ugdomoji veikla vaikų lopšelyje-darželyje ,,Buratinas“ priešmokyklinio amžiaus grupėje prasideda 2017 m. rugsėjo 1 d. baigiama 2018 m. gegužės  30 d.

Priešmokyklinio ugdymo grupės darbo laikas 10.30 val. Darbo laiko pradžia 7.30 val. Veiklos pradžia 9.10 val. Priešmokyklinio ugdymo grupėje organizuojamas vaikų maitinimas, poilsis. Grupėje dirba priešmokyklinio ugdymo pedagogas ir auklėtoja. Ugdymas organizuojamas pagal  priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas.

Priešmokyklinio ugdymo grupės veikla yra vientisas procesas. Ji neskaidoma į atskiras sritis ir vyksta integruotai. Užsiėmimų pobūdį (žaidimai, veikla lauke ir kt.) ir trukmę lemia ugdymo tikslai bei grupės poreikiai.

Veiklos kryptys Ugdymo proceso trukmė

Socialinės kompetencijos ugdymas. Vaiko santykis su pačiu savimi (savivoka, savivertė ir saviugda), santykiai su bendraamžiais,

santykiai su suaugusiaisiais (šeimos

nariais, globėjais, priešmokyklinio ugdymo

pedagogu ir kitais mokytojais) ir santykiai

su gamtine, socialine, kultūrine aplinka.

Sveikatos kompetencijos ugdymas. Vaiko  žinios  ir supratimas, gebėjimai, įpročiai ir vertybinės nuostatos, būtinos psichikos, fizinei ir socialinei sveikatai saugoti ir stiprinti, bendra sveikatos ir sveikos gyvensenos samprata.

Pažinimo kompetencijos ugdymas. Smalsumas, domėjimasis, informacijos rinkimas ir apdorojimas, aktyvus aplinkos tyrinėjimas, padarinių prognozavimas, žinių, supratimo ir patirties kritiškas

interpretavimas bei kūrybiškas panaudojimas.

Komunikavimo kompetencijos ugdymas.

Kalbos suvokimas ir kalbėjimas bei skaitymo ir rašymo pradmenys.

Meninės kompetencijos ugdymas. Grožio pastebėjimas ir pajauta, meninė kūryba,

gebėjimas kurti ir išgyventi kūrybos džiaugsmą.

170 ugdymo dienų.

Priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniams teikiamas maitinimas, sudaromos sąlygos pailsėti.

Dienotvarkė

Rinkimasis, ruoša                       7.30 – 8.20

Rytinė mankšta                          8.20 – 8.40

Pusryčiai                                     8.50 – 9.00

Ryto ratas                                   9.10 – 9.40                                             

Integruota veikla.                       9.40 – 10.30                       

Individuali,                                 10.30 – 11.00                                            

judri veikla, žaidimai.

Veikla grupelėmis                       11.00 – 11.30

Veikla lauke                                 11.30 – 12.30

Pietūs                                           12.30 – 12.45

Poilsis                                          12.45 – 15.45

 

Priešmokyklinio ugdymo grupėje dirba auklėtoja

Popietinė veikla                           15.45 – 18.00

Pasirenkama vaikų veikla,

Žaidimai                                       15.45 – 16.00

Vakarienė                                     16.00 – 16.10

Veikla lauke, žaidimai                 16.10 – 17.45

Skirstymasis į namus                  17.45 – 18.00

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė ir auklėtoja ugdomąją veiklą organizuoja pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, priešmokyklinės grupės 2017–2018  m. m. ugdomosios veiklos metinį planą.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė ugdytinių pasiekimus nustato rugsėjo ir gegužės mėnesiais pagal vaikų lopšelio-darželio nustatytą formą fiksuoja juos vaiko pasiekimų aplanke. Remiantis rugsėjo mėnesį atliktais vaikų pasiekimų rezultatais, priešmokyklinės ugdymo grupės pedagogė, numato ugdymo(-si) tikslus  ir uždavinius, ugdomosios veiklos turinį. Apie pasiekimų rezultatus ir ugdytinių daromą pažangą vaikų lopšelio-darželio priešmokyklinės ugdymo grupės pedagogė, nuolat informuoja šeimą, vaikų lopšelio-darželio ,,Buratinas“ bendruomenę, daro išvadas apie kiekvieno vaiko patirties kaupimo ypatumus, prireikus inicijuoja  individualių ugdymo programų rengimą.

 

Atostogos

 

Prasideda

Baigiasi

 

Rudens

 

2017-10-30

2017-11-03

 

Žiemos (Kalėdų)

 

2017-12-27

2018-01-03

Žiemos

2018-02-19

2018-02-23

Pavasario (Velykų)

 

2018-04-03

2018-04-06

Vasaros atostogos

2018-05-31

2018-08-31

Priešmokyklinio ugdymo grupės ugdymo organizavimo tvarkoje nustatytų atostogų metu, kai nevykdoma priešmokyklinė ugdomoji veikla, organizuojamas vaikų laisvalaikis ir priežiūra. Jeigu vaikas tėvų (globėjų) prašymu priešmokyklinio ugdymo grupės atostogų dienomis įstaigos nelankė, tėvai (globėjai) mokesčio už išlaikymą vaikų lopšelyje-darželyje „Buratinas“ tas dienas nemoka.