Specialioji pedagoginė pagalba teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo pakeitimo įstatymu 2010 m. gruodžio 14 d. Nr. XI-1232, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro, socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 28 d. Nr. V-651/A1-455/V-1004 „Dėl koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo patvirtinimo“,Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. V-319 redakcija Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu „Dėl mokyklos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ direktoriaus 2017 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. V-33 „Dėl Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarko aprašo patvirtinimo“, Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-36 „Dėl specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašo patvirtinimo“,  Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ direktoriaus 2017 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-37 „Dėl Vaiko gerovės komisijos sudarymo“.

Lopšelis-darželis „Buratinas“ teikia paslaugas specialiųjų poreikių ugdytiniams. Įstaigoje veikia Vaiko gerovės komisija, atliekanti pirminį specialiųjų poreikių vertinimą. Specialiųjų poreikių ugdytiniai ugdomi integruotai vadovaujantis Akmenės rajono PPT išvadomis, individualiai taikant ugdymo būdus ir metodus. Specialiųjų poreikių ugdytiniams teikiamos logopedo, spec. pedagogo, mokytojo padėjėjo, visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, tėveliams – informavimo ir konsultavimo paslaugos.

Lopšelio-darželio „Buratinas“ Vaiko gerovės komisija:

Dovilė Dapkuvienė, vyresnioji logopedė, komisijos pirmininkė;

Vilma Lupeikienė, vyresnioji auklėtoja, komisijos pirmininko pavaduotoja;

Vida Drąsutienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė, komisijos sekretorė;

Gražina Bogdelienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, narė;

Reda Šmitkinienė, spec. pedagogė, narė;

Irena Girdvainienė, direktorė, narė.