Plačiojo vidaus veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai 2016 m.

Sritis Temos Veiklos rodikliai 1 lygis 2 lygis 3 lygis 4 lygis  
1. Mokyklos kultūra 1. Etosas 1.1.1. Vertybės, elgesio normos, principai 7.69 7.69 84.61 2.76
1.1.2. Tradicijos ir ritualai 15.3 61.53 23.07 3.07
1.1.3. Tapatumo jausmas 7.69 46.15 38.46 7.69 2.46
1.1.4. Bendruomenės santykiai 7.69 46.15 38.46 7.69 2.46
1.1.5. Mokyklos atvirumas ir svetingumas 7.69 7.69 69.23 15.3 2.923
1.1.6. Klasių mikroklimatas 15.3 61.53 23.07 3.07
                        2.8  
1.2. Pažangos

siekiai

1.2.1. Asmenybės raidos lūkesčiai 7.69 92.30     – 2.92
1.2.2. Mokymosi pasiekimų lūkesčiai 7.69 92.30     – 2.92
1.2.3. Mokyklos kaip organizacijos pažangos siekis 7.69 69.23 23.07 3.15
                        2.9  
1.3. Tvarka 1.3.1. Darbo tvarka ir taisyklės 15.3 53.84 30.78 3.15
1.3.2. Pageidaujamo elgesio skatinimas 7.69 23.07 46.15 23.07 2.84
1.3.3. Aplinkos jaukumas 7.69 46.15 46.15 3.38
                         3.1  
1.4. Mokyklos

ryšiai

1.4.1. Mokyklos vaidmuo vietos bendruomenėje 7.69 84.61 7.69 2.92
1.4.2. Partnerystė su kitomis institucijomis 76.92 23.07 3.23
1.4.3. Mokyklos įvaizdis ir viešieji ryšiai 7.69 53.84 38.46 3.30
                            3.1  
2. Ugdymas ir mokymasis

 

2.1. Bendrasis

ugdymo

organizavimas

 

2.1.1. Ugdymo programos 15.38 76.92 7.69 2.92
2.1.2. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai 84.61 15.38 3.15
2.1.3. Dalykų ryšiai ir integracija 15.38 76.92 7.69 2.92
2.1.4. Pasirenkamosios programos 15.38 69.23 15.38 3.00
2.1.5. Neformalusis vaikų švietimas (papildomasis ugdymas) 53.84 46.15 3.46
                          2.9  
2.2. Pamokos

organizavimas

2.2.1. Mokytojo veiklos planavimas 7.69 76.92 15.38
2.2.2. Pamokos struktūros kokybė 7.69 61.53 30.76
2.2.3. Klasės valdymas 61.53 38.46
                          3.2  
2.3. Mokymo

kokybė

2.3.1. Mokymo nuostatos ir būdai 84.61 15.38 3.15
2.3.2. Mokymo ir gyvenimo ryšys 84.61 15.38 3.15
2.3.3. Mokytojo ir mokinio dialogas 15.38 53.84 30.76 2.92
2.3.4. Išmokimo stebėjimas 7.69 92.30 2.92
2.3.5. Namų darbai 84.61 15.38 3.15
                                3.0  
2.4. Mokymosi

kokybė

2.4.1. Mokymosi motyvacija 15.38 76.92 7.69 2.92
2.4.2. Mokėjimas mokytis 7.69 69.2 23.07 3.15
2.4.3. Mokymasis bendradarbiaujant 23.07 69.2 7.69 2.84
                          2.9  
2.5. Mokymo ir mokymosi

diferencijavimas

2.5.1. Mokymosi poreikių nustatymas 7.69 76.92 15.38 3.07
2.5.2. Mokymosi veiklos diferencijavimas 7.69 76.92 15.38 3.07
                          3.0  
2.6. Vertinimas

ugdant

2.6.1. Vertinimas kaip pažinimas 7.69 84.61 7.69 2.92
2.6.2. Vertinimas kaip ugdymas 7.69 92.30 3.07
2.6.3. Vertinimas kaip informavimas 92.30 15.38 3.38
                           3.1  
3.Pasiekimai 3.1. Pažanga 3.1.1. Atskirų mokinių pažanga 92.30 23.07 3.69
3.1.2. Mokyklos pažanga 7.69 69.23 23.07 3.15
                        3.1  
3.2. Mokymosi

pasiekimai

3.2.1. Akademiniai pasiekimai 92.30 23.07 3.23
3.2.2. Kiti pasiekimai 15.38 53.84 30.76 3.15
3.2.3. Tolesnio mokymosi sėkmė 92.30 7.69 3.07
                           3.1  
4. Pagalba

mokiniui

4.1. Rūpinimasis

mokiniais

4.1.1. Bendroji rūpinimosi mokiniais politika 61.53 38.46 3.38
4.1.2. Mokinių asmenybės ir socialinė raida 84.61 15.38 3.15
                        3.2  
4.2. Pedagoginė,

psichologinė ir

socialinė pagalba

4.2.1. Pagalba mokantis 69.23 30.76 3.30
4.2.2. Psichologinė pagalba 23.07 46.15 30.76 2.07
4.2.3. Socialinė pagalba 7.69 38.46 46.15 7.69 2.53
                         2.6  
4.3. Specialiųjų

mokymosi poreikių tenkinimas

4.3.1. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas 76.92 23.07 3.23
4.3.2. Gabių vaikų ugdymas 7.69 69.23 23.07 3.15
                         3.1  
4.4. Pagalba

Planuojant karjerą

4.4.1. Pagalba renkantis mokymosi kryptį 76.92 7.69 2.92
4.4.2. Pagalba renkantis mokyklą 7.69 53.84 38.46 3.30
4.4.3. Profesinis švietimas 7.69 7.69 61.53 23.07 3.00
                        3.0  
4.5. Tėvų

pedagoginis

švietimas

4.5.1. Tėvų pagalba mokantis 53.84 38.46 7.69 2.53
4.5.2. Tėvų švietimo politika 38.46 53.84 7.69 2.69
                            2.6  
 

5. Mokyklos

strateginis

valdymas

 

5.1. Mokyklos

strategija

5.1.1. Mokyklos vizija, misija ir tikslai 23.07 53.84 23.07 3.00
5.1.2. Planavimo procedūros 23.07 69.23 7.69 2.84
5.1.3. Planų kokybė ir dermė 23.07 53.84 23.07 3.00
5.1.4. Plano įgyvendinimas ir jo poveikis 23.07 61.53 42.1 3.99
                        3.2  
5.2. Mokyklos

įsivertinimas

(vidaus auditas)

5.2.1. Įsivertinimo procesas 23.07 69.23 7.69 2.84
5.2.2. Įsivertinimo rezultatų naudojimas 15.38 76.92 7.69 2.92
                         2.8  
5.3. Vadovavimo

stilius

5.3.1. Valdymo demokratiškumas 15.38 23.07 61.53 2.46
5.3.2. Lyderystė mokykloje 30.76 69.23 2.69
                         2.5  
5.4. Personalo

valdymas

5.4.1. Personalo komplektavimas 23.07 76.92 2.76
5.4.2. Dėmesys personalui 15.38 61.53 7.69 2.30
 
5.4.3. Personalo darbo organizavimas 15.38 84.61 2.84
                                   

                     2.6

 
 
5.5. Materialinių

išteklių

valdymas

5.5.1. Lėšų vadyba 30.76 46.15 23.07 2.92
5.5.2. Turto vadyba 15.7 61.53 23.07 3.07
5.5.3. Patalpų naudojimas 15.7 53.84 30.76
                           3.1  

Plačiojo vidaus veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai 2015 m.

Sritis

Temos

Lygis

1. Mokyklos kultūra 1.1. Etosas 2,66
1.2. Pažangos siekiai 2,83
1.3. Tvarka 2,69
1.4. Mokyklos ryšiai 2,99
2. Ugdymas ir mokymasis 2.1. Bendrasis ugdymo organizavimas 3,00
2.2. Pamokos organizavimas 3,03
2.3. Mokymo kokybė 2,88
2.4. Mokymosi kokybė 2,44
2.5. Mokymo ir mokymosi diferencijavimas 2,75
2.6. Vertinimas ugdant 2,75
3. Pasiekimai 3.1. Pažanga 2,75
3.2. Mokymosi pasiekimai 2,72
4. Pagalba mokiniui 4.1. Rūpinimasis mokiniais 2,95
4.2. Pedagoginė, psichologinė ir socialinė pagalba 2,28
4.3. Specialiųjų mokymosi poreikių tenkinimas 2,62
4.4. Pagalba planuojant karjerą 2,80
4.5. Tėvų pedagoginis švietimas 2,5
5. Mokyklos strateginis valdymas 5.1. Mokyklos strategija 2,93
5.2. Mokyklos įsivertinimas (vidaus auditas) 2,54
5.3. Vadovavimo stilius 2,20
5.4. Personalo valdymas 2,74
5.5. Materialinių išteklių valdymas 2,63

Plačiojo vidaus veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai

Sritis Tema Lygis
1. Mokyklos kultūra 1.1. Etosas 2,83
1.2. Pažangos siekiai 3,00
1.3. Tvarka 3,00
1.4. Mokyklos ryšiai 3,33
2. Ugdymas ir mokymasis 2.1.Bendrasis ugdymo organizavimas 3,00
2.2. Pamokos organizavimas 3,00
2.3. Mokymo kokybė 3,00
2.4. Mokymo ir mokymosi diferencijavimas 3,00
2.5. Vertinimas ugdant 3,00
3. Pasiekimai 3.1. Pažanga 3,00
3.2. Mokymosi pasiekimai 3,00
4. Pagalba mokiniui 4.1. Rūpinimasis mokiniais 3,00
4.2. Pedagoginė, psichologinė ir socialinė pagalba 3,00
4.3. Specialiųjų mokymosi poreikių tenkinimas 3,00
4.4. Pagalba planuojant karjerą 2,66
4.5. Tėvų pedagoginis švietimas 2,00
5. Mokyklos strateginis valdymas 5.1. Mokyklos strategija 3,00
5.2. Mokyklos įsivertinimas 3,00
5.3. Vadovavimo stilius 2,50
5.4. Personalo valdymas 3,33
5.5. Materialinių išteklių valdymas 3,00

Giluminio vidaus audito kokybės įsivertinimo rezultatai

Sritis Tema Veiklos rodiklis Lygis
1. Mokyklos kultūra 1.1. Etosas 1.1.4. Bendruomenės santykiai II Lygis
4. Pagalba mokiniui 4.5. Tėvų pedagoginis švietimas 4.5.2. Tėvų švietimo politika IV Lygis