NAUJOSIOS AKMENĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ,,BURATINAS’

PLATUSIS AUDITAS

2017 m.

 

Geriausiai įvertinti įstaigos pagrindiniai ir pagalbiniai veiklos rodikliai

Tobulintini  pagrindiniai ir pagalbiniai veiklos rodikliai

  1. ETOSAS

 

Veiklos rodikliai

Pagalbiniai rodikliai

Vertinimo lygiai

4

3

2

1

1.1. Mokyklos vertybės

1.1.1. Vaikų kultūra

 

 

 

 

1.1.2. Aplinkos svetingumas, saugumas, estetika

3.18

1.1.3. Mokyklos mikroklimatas

 

 

 

 

1.1.4. Lygių galimybių suteikimas ir teisingumas

 

 

 

 

1.1.5. Tradicijos

3.27

1.2. Mokyklos įvaizdis

3.05

1.2.1. Tapatumo ir pasididžiavimo mokykla jausmas

 

 

 

 

1.2.2. Mokyklos populiarumas ir prestižas

 

 

 

 

1.2.3. Įvaizdžio kūrimo kultūra

 

 

 

 

1.3. Mokyklos vidaus ir išorės ryšiai

1.3.1. Mokyklos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė

2.63

1.3.2. Bendravimas ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais

 

 

 

 

1.3.3. Atvirumas pokyčiams

 

 

 

 

1.3.4. Mokyklos vieta bendruomenėje

 

 

 

 

             

 

  1. VAIKO UGDYMAS IR UGDYMASIS

 

Veiklos rodikliai

Pagalbiniai rodikliai

Vertinimo lygiai

 

2.1. Ugdymo turinys

 

              3.06

2.1.1. Programos atitiktis pagal valstybės nustatytus reikalavimus

3.18

2.1.2. Programų tarpusavio dermė

 

 

 

 

2.1.3. Programų atitiktis vaikų ugdymosi poreikiams ir interesams

 

 

 

 

2.1.4. Ugdymo(si) aplinkos, priemonių atitiktis pagal vaikų amžių, poreikius bei interesus

 

 

 

 

2.2. Ugdymo(si) turinio ir procedūrų planavimas

2.2.1. Ugdymo turinio ir kasdienės veiklos planavimas

           3.18

2.2.2. Planavimo procedūrų kokybė

 

 

 

 

2.2.3. Metodinė pagalba planavimui

                2.63

2.3. Ugdymo(si) proceso kokybė

2.3.1. Ugdomosios veiklos tikslingumas, veiksmingumas, kūrybiškumas, sistemingumas

 

 

 

 

2.3.2. Ugdymo organizavimo kokybė

 

 

 

 

2.3.3. Mokytojo ir ugdytinio sąveika

 

 

 

 

2.3.4. Ugdymosi motyvacijos palaikymas

 

 

 

 

2.4. Šeimos ir mokyklos bendradarbiavimas ugdymo procese

          2.74

2.4.1. Šeimos įtraukimas į vaikų ugdymo(si) procesą mokykloje

 

 

 

 

2.4.2. Šeimos informavimo apie vaiką procedūrų kokybė

 

 

 

 

2.4.3. Šeimos gaunamos informacijos kokybė

                2.43

                 

 

  1. VAIKO UGDYMO(SI) PASIEKIMAI

 

Veiklos rodikliai

Pagalbiniai rodikliai

Vertinimo lygiai

3.1. Vaiko raidos ir pasiekimų vertinimas

4

3

2

1

3.1.1. Vaiko daromos pažangos vertinimo sistema

 

 

 

 

3.1.2. Mokytojų ir tėvų veiklos dermė skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant

               2.63

3.2. Vaiko pasiekimų kokybė

3.2.1. Vaiko daroma pažanga įvairiais amžiaus tarpsniais

 

 

 

 

3.2.2. Vaiko pasiekimų kokybė priešmokykliniame amžiuje

 

 

 

 

3.2.3. Specialiųjų poreikių vaikų ugdymosi pažanga

              2.54

 

  1. PARAMA IR PAGALBA VAIKUI, ŠEIMAI

 

Veikos rodikliai

Pagalbiniai rodikliai

Vertinimo lygiai

4.1. Vaiko teisių garantavimas ir atstovavimas

        3.15

4

3

2

1

4.1.1. Vaiko teisių atspindėjimas mokyklos veiklos dokumentuose

                3.36

4.1.2. Vaiko teisių garantavimas mokykloje

                3.27

4.1.3. Vaiko teisių atstovavimas visuomenėje

 

 

 

 

4.2. Vaiko poreikių tenkinimas

4.2.1. Individualių vaiko saugumo, emocinių, fizinių ir socialinių poreikių tenkinimas

 

 

 

 

4.2.2. Vaiko asmeninės raiškos tenkinimas

 

 

 

 

4.2.3. Psichologinė ir socialinė pagalba

                2.54

4.2.4. Vaiko sveikatos stiprinimas

 

 

 

 

4.2.5. Pagalba specialiųjų poreikių vaikams

                2.54

4.3. Parama ir pagalba šeimai

        2.70

4.3.1. Pagalbos ir paramos šeimai įvairovė

 

 

 

 

4.3.2. Teikiamų paslaugų kokybė

 

 

 

 

4.3.3. Paslaugų tikslingumas

 

 

 

 

             

 

  1. IŠTEKLIAI

 

Veiklos rodikliai

Pagalbiniai rodikliai

Vertinimo lygiai

4

3

2

1

5.1. Personalo politika

5.1.1. Personalo formavimas

 

 

 

 

5.1.2. Personalo kompetencija ir jos panaudojimas

 

 

 

 

5.1.3. Galimybių tobulėti sudarymas

 

 

 

 

5.2. Materialinė aplinka

5.2.1. Veiklos erdvė ir jos būklė mokykloje

                 3.18

5.2.2. Ugdymą(-si) skatinanti aplinka

                 3.27

5.3. Finansiniai ištekliai

             2.72

5.3.1. Finansavimas

 

 

 

 

5.3.2. Biudžeto tvarkymo sistema

 

 

 

 

                 

 

  1. MOKYKLOS VALDYMAS

 

Veiklos rodikliai

Pagalbiniai rodikliai

 

Vertinimo lygiai

 

4

3

2

1

6.1. Vidaus auditas

6.1.1. Mokytojų ir kito personalo dalyvavimas vidaus audite

 

 

 

 

6.1.2. Vadovo dalyvavimas vidaus audite

             3.45

6.1.3. Vidaus audito rezultatų panaudojimas

 

 

 

 

6.2. Strateginis mokyklos planas, metinė veiklos programa bei jų įgyvendindamas

6.2.1. Strateginio plano ir metinės veiklos programos struktūra ir turinys

 

 

 

 

6.2.2. Uždavinių įgyvendinimas

 

 

 

 

6.2.3. Strateginio plano ir metinės veiklos programos veiksmingumas

 

 

 

 

6.3. Mokyklos vadovų veiklos veiksmingumas

            3.20

6.3.1. Vadovo profesinė kompetencija

     

 

 

 

6.3.2. Mokyklos atstovavimas ir reprezentavimas

    

 

 

 

6.3.3. Santykiai su personalu, komandų telkimas

 

 

 

 

6.4. Valdymo ir savivaldos dermė

 

           2.75

6.4.1. Mokyklos savivaldos institucijų kūrimas

 

 

 

 

6.4.2. Mokyklos savivaldos veiklumas

 

 

 

 

6.4.3. Savivaldos ir mokyklos administracijos sprendimų ir veiksmų dermė

 

 

 

 

                 

______________