NAUJOSIOS AKMENĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ,,BURATINAS’

PLATUSIS AUDITAS

2019 m.

 

Geriausiai įvertinti įstaigos pagrindiniai ir pagalbiniai veiklos rodikliai

Sritis

Veiklos rodikliai

Pagalbiniai rodikliai

1 lygis

2 lygis

3 lygis

4 lygis

1.Etosas

3.5

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Mokyklos vertybės

 

1.1.1. Vaikų kultūra

1.1.2.Aplinkos svetingumas, saugumas, estetika

1.1.3. Mokyklos mikroklimatas

1.1.4. Lygių galimybių suteikimas ir teisingumas

1.1.5. Tradicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      3.4

1.2. Mokyklos įvaizdis

 

1.2.1. Tapatumo ir pasididžiavimo mokykla, jausmas

1.2.2. Mokyklos populiarumas ir prestižas

1.2.3.Įvaizdžio kūrimo kultūra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      3.7

1.3. Mokyklos vidaus ir išorės ryšiai

 

1.3.1. Mokyklos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimi kokybė

1.3.2. Bendravimas ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais

1.3.3. Atvirumas pokyčiams

1.3.4. Mokyklos vieta bendruomenėje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       3.4

2. Vaiko ugdymas ir ugdymasis

3.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Ugdymo turinys

 

 

2.1.1. Programos atitiktis valstybės nustatytiems reikalavimams

2.1.2. Programų tarpusavio dermė

2.1.3. Programų atitiktis vaikų ugdymosi poreikiams ir interesams

2.1.4. Ugdymo(si ) aplinkos, priemonių atitiktis pagal  vaikų amžių, poreikius bei interesus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        3.5

2.2. Ugdymo(si) turinio ir procedūrų planavimas

2.2.1.Ugdymo turinio ir kasdieninės veiklos planavimas

2.2.2. Planavimo procedūrų kokybė

2.2.3. Metodinė pagalba planavimui

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Mokymo(si) proceso kokybė

 

2.3.1. Ugdomosios veiklos tikslingumas, veiksmingumas, kūrybiškumas sistemingumas

2.3.2. Ugdymo organizavimo kokybė

2.3.3.Mokytojo ir ugdytinio sąveika

2.3.4. Ugdymo motyvacijos palaikymas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              3.4

2.4 Šeimos ir mokyklos bendradarbiavimas ugdymo procese

 

2.4.1 Šeimos įtraukimas į vaikų ugdymo( si ) procesą mokykloje.

2.4.2. Šeimos informavimo apie vaiką procedūrų kokybė

2.4.3.Šeimos gaunamos informacijos kokybė

 

 

 

 

 

 

 

 

                        3.2

3.Vaiko ugdymo (  si) pasiekimai

3.3

 

 

 

 

 

 

3.1. Vaiko raidos ir pasiekimų vertinimas

 

3.1.1. Vaiko daromos pažangos vertinimo sistema

3.1.2 Mokytojų ir tėvų veiklos dermė skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant

 

 

 

 

 

 

                      3.2

3.2.Vaiko pasiekimų kokybė

 

3.2.1. Vaiko daroma pažanga įvairiais amžiaus tarpsniais

3.2.2. Vaiko pasiekimų kokybė priešmokykliniame amžiuje

3.2.3.Specialiųjų poreikių vaikų ugdymosi pažanga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       3.3

4. Parama ir pagalba vaikui, šeimai

3.3

 

 

 

 

 

 

 

4.1.Vaikų teisių garantavimas ir atstovavimas

 

4.1.1. Vaikų teisių atsispindėjimas mokyklos veiklos dokumentuose

4.1.2. Vaiko teisių garantavimas mokykloje

4.1.3 Vaiko teisių atstovavimas visuomenėjė

 

 

 

 

 

 

 

 

                     3.5

4.2. Vaiko poreikių tenkinimas

4.2.1. Individualių vaiko saugumo, emocijų, fizinių ir socialinių poreikių tenkinimas

4.2.2. Vaiko asmeninės raiškos tenkinimas

4.2.3. Psichologinė ir socialinė pagalba

4.2.5.  Pagalba specialiųjų poreikių vaikams

 

 

 

 

 

 

 

                       3.3

4.3. Parama ir pagalba šeimai

 

4.3.1. Pagalbos ir paramos šeimai įvairovė

4.3.2. Teikiamų paslaugų kokybė

4.3.3 Paslaugų tikslingumas

 

 

 

 

 

 

 

                       3.2

5. Ištekliai

3.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Mokyklos valdymas

3.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Personalo politika

5.1.1. Personalo formavimas

5.1.2. Personalo kompetencija ir jos panaudojimas

5.1.3. Galimybių tobulėti sudarymas

       

                       3.4

5.2. Materialinė aplinka

 

5.2.1. Veiklos erdvė ir jos būklė mokykloje

5.2.2. Ugdymo( si ) skatinanti aplinka

 

 

 

 

 

 

 

 

                       3.7

5.3. Finansavimo ištekliai

 

5.3.1. Finansavimas

5.3.2. Biudžeto tvarkymo sistema

 

 

 

 

 

 

                       3.1

6.1. Vidaus auditas

6.1.1. Mokytojų ir kito personalo dalyvavimas vidaus audite

6.1.2. Vadovo dalyvavimas vidaus audite

6.1.3. Vidaus audito rezultatų panaudojimas

       

                       3.4

6.2. Strateginis mokyklos planas, metinė veiklos programa bei jų įgyvendinimas

 

 

 

6.3. Mokyklos vadovų veiklos veiksmingumas

6.2.1 Strateginio plano ir metinės veiklos programos struktūra ir turinys

6.2.2. Uždavinių įgyvendinimas

6.2.3. Strateginio plano ir metinės veiklos programos veiksmingumas

 

 

 

 

 

                        3.4

6.3.1. Vadovo profesinė kompetencija

6.3.2. Mokyklos atstovavimas ir reprezentavimas

6.3.3. Santykis su personalu, komandų telkimas

 

 

 

 

 

 

 

                        3.6

6,4. Valdymo

ir savivaldos dermė

6.4.1. Mokyklos savivaldos institucijų kūrimas

6.4.2. Mokyklos savivaldos veiklumas

6.4.3. Savivaldos ir mokyklos administracijos sprendimų ir veiksmų dermė

 

 

 

 

 

 

                        3.2

 


SSĮG ataskaita 2019 m.