Bendruomenės etikos kodeksas 2018 m.

Pirmosios medicininės pagalbos teikimo, įvykus nelaimingam atsitikimui, instrukcija Nr. 23

Įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo aprašas 2018 05 31 Nr. V-30-2

Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2018 05 28 Nr. V-30-0

Vaikų asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2018 05 28 Nr. V-30-0-1

Krizių valdymo tvarkos aprašas 2018 04 23

Vaikų priėmimo į Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio Buratinas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas 2018-08-31

Naujosio Akmenės vaikų lopšelio-darželio Buratinas“ darbo laiko apskaitos pildymo tvarka

Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ darbuotojų pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų tvarkos aprašas

Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio Buratinas“ informacinių ir komunikacijų technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio Buratinas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio Buratinas“ mokesčio už vaikų išlaikymą nustatymo tvarkos aprašas

Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio Buratinas“ mokytojų priėmimo į darbą tvarkos aprašas

Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio Buratinas neformaliojo švietimo organizavimo tvarka

Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio Buratinas“ nemokamo maitinimo organizavimo tvarka

Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio Buratinas priešmokyklinio ugdymo organizavimo 2018-2019 m.m. tvarkos aprašas

Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio Buratinas“ smurto prevencijos įgyvendinimo tvarka

Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio Buratinas“ specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašas

Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio Buratinas“ vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio Buratinas“ vaikų turizmo renginių organizavimo tvarka

Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ darbo tvarkos taisyklės

Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio Buratinas“ netiesioginio darbo su vaikais organizavimo tvarkos aprašas

Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio Buratinas“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų vertinimo ir tėvų informavimo tvarkos aprašas

Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio Buratinas“ asmens duomenų saugojimo tvarka

Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ fiksuoto mokesčio lėšų panaudojimo tvarkos aprašas